Dla Pracownika

Dla Pracownika

Zobacz co możesz zyskać dzięki
WORK POLAND

Naszym pracownikom oferujemy:

Doradztwo personalne

Nasi specjaliści zajmujący się doradztwem personalnym opracują Twój profil i znajdą pracę odpowiednią do Twoich kompetencji

Szybkość zatrudnienia

Współpracujemy z wieloma firmami regularnie składającymi zamówienia kadrowe, dzięki czemu trzymamy rękę na pulsie i możemy natychmiast zareagować

Legalizację zatrudnienia

oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, karty pobytu, zaproszenia wojewody

Najczęściej zadawanepytania:

Aktualnie możemy wyróżnić następujące typy zezwoleń:

 • A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego,
 • D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
 • E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4;
 • S – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa).

W kwestii wydawania zezwoleń dotyczących pracy sezonowej cudzoziemców wskazania wymaga przede wszystkim, że rodzaj powierzonej pracy nie jest tu obojętny, bowiem musi się ona pokrywać z PKD określonymi w rozporządzeniu.

Należą do nich m.in.:

 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • Pola kempingowe, pola namiotowe,
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
 • Ruchome placówki gastronomiczne,
 • Uprawy rolne,
 • Chów i hodowla zwierząt,
 • Łowiectwo,

To pozytywna zmiana w stosunku do obowiązujących regulacji, które zezwalały na maksymalnie 6-miesięczny pobyt w Polsce.

Dodatkowo powierzający pracę będzie mógł, pod pewnymi warunkami, powierzyć cudzoziemcowi pracę innego rodzaju niż wykonywana w ramach działalności sezonowej, ale na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie można otrzymać po spełnieniu dwóch warunków:

 • należy zaoferować cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących taką samą pracę oraz
 • udowodnić, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi są rejestrowane tylko w przypadku prac nie sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia, Mołdawia, Rosja) – do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jednocześnie istnieje możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Rejestracją oświadczeń zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy.

Opłat związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

 

 • 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • 200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;
 • 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;
 • 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

Zachęcamy do kontaktu: