Praca daje moc

Work Poland Sp. z o.o. zaprasza
do wzięcia udziału w projekcie

„Praca daje moc”

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020 r.

Projekt „Praca daje moc” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1.: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT, na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą RPO WSL – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Informacje o projekcie:

Cel główny projektu:

Aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 150 osób (78 kobiet/72 mężczyzn) bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z obszaru Subregionu Centralnego województwa śląskiego powyżej 30 roku życia przez określenie ścieżki zawodowej, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie kontaktu z pracodawcami od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

W szczególności wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze Gliwic z szczegółowym uwzględnieniem dzielnicy Łabędy, takie jak:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby powyżej 50 roku życia;
 • Kobiety (przede wszystkim powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
 • Osoby niepełnosprawne;
 • Długotrwale bezrobotni;
 • Osoby nieaktywne zawodowo.

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Poradnictwo zawodowe;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną, w wymiarze maksymalnie 100 godz. dydaktycznych/grupę szkoleniową;
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe;

Dzięki kompleksowemu wsparciu w ramach projektu zostaną zniwelowane bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo. Tym samym zwiększą się szanse 150 uczestników/czek na podjęcie zatrudnienia i powrót na rynek pracy.